Algemene voorwaarden

Definities

1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Bind HR Vacaturemarketing

1.2. Bind HR Vacaturemarketing: Bind HR Vacaturemarketing statutair gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 53680642, handelend onder de naam Bind HR Vacaturemarketing en Bind HR Solutions.

1.3. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van Bind HR Vacaturemarketing, dan wel met wie Bind HR Vacaturemarketing een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de verkoop en/of levering van Producten of Diensten door Bind HR Vacaturemarketing, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

1.5. Dienst(en): De dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Bind HR Vacaturemarketing en Klant gesloten Overeenkomst.

1.6. Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van de een Overeenkomst.

1.7. Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder vallend elektronische communicatievormen (zoals e-mail), met uitzondering van tekstberichten via mobiele telefonie.

Algemeen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Bind HR Vacaturemarketing Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Klant levert. Afwijking op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant en/ of leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of Overeenkomst nog van kracht blijven.

Aanbiedingen en totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Bind HR Vacaturemarketing onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3. Door Bind HR Vacaturemarketing verstrekte prijslijsten, uitingen op haar website, brochures, drukwerken en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding of offerte.

3.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Bind HR Vacaturemarketing een order van Klant Schriftelijk aanvaardt, indien Bind HR Vacaturemarketing uitvoering aan een order geeft en wanneer Bind HR Vacaturemarketing een factuur voor de order heeft verzonden aan Klant.

Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.3. Bind HR Vacaturemarketing is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van Schriftelijke kennisgeving aan Klant aan te passen voor de prestaties die zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze Schriftelijke kennisgeving ligt.

4.4. Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.
Het recht op verrekening is uitgesloten voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Bind HR Vacaturemarketing als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen moet maken, zijn voor rekening van Klant. Deze kosten zijn conform de Wet Incasso Kosten en onderliggende besluiten.

Medewerking Klant

5.1. Vanwege de aard van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Klant aan Bind HR Vacaturemarketing steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.

5.2. Indien is overeengekomen dat Klant data op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

5.3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken te beschikking van Bind HR Vacaturemarketing staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Bind HR Vacaturemarketing het recht tot opschorting van de Overeenkomst en heeft Bind HR Vacaturemarketing het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Leveringstermijnen

6.1. Alle door Bind HR Vacaturemarketing genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Bind HR Vacaturemarketing bekend waren, zijn slechts indicatief en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

Gebruik, intellectueel eigendom en privacy

7.1. De vacaturesites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden bevatten. Bind HR Vacaturemarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden. De vacaturesites kunnen bestanden bevatten welke echter uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Bind HR Vacaturemarketing staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Bind HR Vacaturemarketing of derden.

7.2. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Klant aangeboden informatie is Bind HR Vacaturemarketing gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

7.3. Bind HR Vacaturemarketing is onder geen beding aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van Klant. Iedere aansprakelijkheid hieromtrent wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7.4. Klant is ermee bekend dat de geleverde Producten en/of Diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Bind HR Vacaturemarketing bevatten en Klant verBind HR Vacaturemarketingt zich deze geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

7.5. Klantinformatie wordt door Bind HR Vacaturemarketing slechts gebruikt in het kader van haar bedrijfsvoering en wordt niet verkocht aan derden.

Aansprakelijkheid, opschorting en ontbinding

8.1. Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit een Overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal de andere partij hem deswege Schriftelijk in gebreke stellen.

8.2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden directe schade. De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs.

8.3. Aansprakelijkheid van Bind HR Vacaturemarketing voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting blijvend onmogelijk wordt, mogen partijen de Overeenkomst Schriftelijk ontbinden.

8.5. Indien nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting tijdelijk uitblijft of onmogelijk is, mogen partijen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten. Bind HR Vacaturemarketing is daarbij tevens nadrukkelijk niet gehouden om in dergelijke gevallen vergoedingen te betalen voor de door Klant aangehouden domeinnamen.

Duur en uitvoering van Overeenkomst

9.1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die tussen de 1 maand en 1 jaar ligt, zijnde duur van de plaatsing van de desbetreffende advertentie(s). Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege.

9.2. Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentieruimte op de vacaturesite en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites feitelijk aan Klant ter beschikking wordt gesteld.

9.3. Indien de Dienst (mede) strekt tot implementatie, advies en uitvoering van vacaturecampagnes, verleent Klant aan Bind HR Vacaturemarketing een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Bind HR Vacaturemarketing noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de campagnes.

9.4. Bind HR Vacaturemarketing zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Bind HR Vacaturemarketing over mogelijke resultaten in het kader van advertentie- en/of vacaturecampagnes zijn indicatief. Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

9.5. Klant dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen sites aan adverteerders worden gesteld. Bind HR Vacaturemarketing is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

9.6. Indien Bind HR Vacaturemarketing op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant aan Bind HR Vacaturemarketing worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bind HR Vacaturemarketing.

Advertenties en aanverwante diensten

10.1. Op basis en voor de duur van een Overeenkomst stelt Bind HR Vacaturemarketing eenmalig aan Klant de functionaliteiten van de advertentie ter beschikking.

10.2. De specificaties van advertentie en/of vacaturecampagne worden schriftelijk overeengekomen.

10.3. Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor 1 of meerder vacaturesites niet (meer) werken, dan wordt de vacature op een andere vacaturesite geplaatst. Een vervangende site aanbieden is een service vanuit Bind HR Vacaturemarketing maar is hiertoe niet gehouden. In het voorstel voor het plaatsen van de vacature worden de sites vermeld waar de vacature geplaatst is, conform het pakket aan Klant.

10.4. Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Bind HR Vacaturemarketing de beschikking heeft over persoons- en inloggegevens. Bind HR Vacaturemarketing zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen.

10.5. Bind HR Vacaturemarketing heeft het recht de reacties op de advertenties te bewaren en te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening.

Geschillen en toepasselijk recht

11.1. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar.

11.2. Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.